حذف دود از فیلم ها و دوربین ها

این نرم افزار برای حذف دود از دوربین ها و فیلم ها ساخته شده است