حداقل مقدار سیال برشی

استفاده حداقل مقدار سیال برشی در فرآیندهای ماشینکاری و سیالات برشی سازگار با محیط زیست