حاوالا – شبکه اجتماعی حسابداری

گرچه روابط اعتباری مبتنی بر اعتماد دوطرفه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته، اما امکان بسط این روش به معامله با غریبه‌ها وجود نداشته است. لذا افراد همواره در هنگام انجام تراکنش مالی با غریبه‌ها، ناگزیر به استفاده از پول بوده‌اند. حاوالا یک شبکه‌ی اجتماعیِ حساب‌داری است که در آن افراد می‌توانند علاوه بر اینکه روابط اعتباری (بدهی و طلب) با نزدیکان خود را مدیریت می‌کنند، با افراد غریبه که با آنها رابطه‌ی اعتباری ندارند نیز (از طریق مسیری از واسطه‌ها) تراکنشِ اعتباری انجام دهند. حاوالا این ظرفیت را داراست که در بسیاری از پرداخت‌های روزمره جایگزین روش‌های فعلی (مانند پول نقد، کارت بانکی، کیف پول‌های موبایلی و…) شده و به عنوان مکمل آنها عمل کند.