جلوگیری از خشک شدن انجیر

جلوگیری از خشک شدن انجیر نیمه خشک که این دستگاه کمک میکند به کشاوزی واقتصادکشور وکار این دستگاه خالی کردن اکسیژن بین بافت انجیر که باعث دیر خشک شدن و افزایش قیمت وکمک شاایانی به صادرات کشور میکند