جعبه گره چینی

جعبه با روش گره چینی که از هنرهای سنتی ایران است و با چوب های رنگی ساخته شده