جذب انرژی در سازه های ساندویچی کامپوزیتی

در این تحقیق کار آزمایشگاهی مشترکی که توسط محققین شرکت ایرباس فرانسه و دانشگاه تولوس بررسی گردید برای اولین بار با استفاده از نرم افزار تحلیلی آباکوس شبیه¬سازی گردید. سازه¬های مورد بررسی در این تحقیق، بلوک¬های فومی تقویت¬شده با لایه¬های کامپوزیتی حاوی الیاف آرامید می¬باشد. درنتیجه‌ی این تحقیق، برای هر نمونه، مشخصه¬های تخریب ازجمله؛ میزان جذب انرژی، بار بیشینه، تغییرشکل کلی سازه، نیروی مؤثر، طول تخریب نشده سازه و میانگین بار، بررسی شده است که نتایج این مشخصه¬ها با نتایج آزمایشگاهی دارای تطابق خوبی بود. هدف از این پژوهش، مدل‌سازی چند نمونه¬ی آزمایشگاهی بود که توسط دانشگاه تولوس و شرکت ایرباس فرانسه انجام شد،. قابلیت جذب انرژی در سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی توسط نرم‌افزار اجزاء محدود آباکوس بررسی شد و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. با توجه به هزینه های بالای مورد نیاز در روش آزمایشگاهی با استفاده از این روش می¬توان قابلیت سازه¬های کامپوزیتی مختلفی را با هزینه¬های پائین¬تر و زمان کمتر بررسی کرد.