جداسازی نمک های پررنات پتاسیم و پررنات آمونیم

برای اولین بار در جهان، جدا سازی این دو نمک با روشی بسیار کارآمد و اقتصادی انجام شده است. محصول پررنات آمونیم از خلوص بسیار بالا برخوردار است