جداسازی خودکار سطرها و کلمات از تصویر متن دست نویس

این سامانه قادر است بطور خودکار برای تصاویر متنی پیچیده دست نویس در زبانهای نوشتاری مختلف، در مرحله سطرهای مختلف و سپس در هر سطر، کلمات را از هم جدا نماید. خروجی این سامانه در واقع ورودی سامانه های بازشناسی خودکار کلمات دست نویس است.
این سامانه در مسابقه تخصصی بین المللی دانشگاه بوفالو آمریکا توانست مقام نخست مسابقه را کسب نماید و بالاترین دقت را در بین تمام شرکت کنندگان از دانشگاه ها و شرکتهای تخصصی در این زمینه ارائه کند.