جار کنترلر

کنترلر جار با تصال به جارهای بی هوازی در زمان بسیار کوتاه شرایط بی هوازی و نیمه بی هوازی را برای کاربر فراهم می آورد. این دستگاه نیاز کاربر به آموزش اولیه را از بین می برد و زمان آماده یازی را نیز به شدت کاهش می دهد. همچنین امکان آماده سازی چندین جار به طور همزمان وجود دارد.
ایجاد شرایط بی هوازی و نیمه بی هوازی
اتصال به جارهای سایر دستگاه
قابلیت ذخیره سازی فرآیند آماده سازی بر روی حافظه SD
کنترل 2 جار همزمان
عدم نیاز به gas pack