جاذب Amine-SBA-3جهت حذف رنگ‌های اسیدی

به منظور حذف رنگ‌های اسیدی از جاذب Amine-SBA-۳ با مساحت سطح m۲/g ۱۲۹۰ استفاده شد. این جاذب دارای ظرفیت جذب mg/g ۳۳۳۳ برای حذف رنگ‌های اسیدی بوده است. برای تهیه جاذب Amine-SBA-۳ از روش هیدروترمال استفاده شد. از جمله پیش ماده‌های مورد نیاز برای تهیه جاذب Amine-SBA-۳ سورفکتانت P۱۲۳، تترا اتیلن اورتو سیلیکات (TEOS)، کلریک اسید و پنتا اتیلن هگزا آمین می‌باشد. جاذب Amine-SBA-۳ دارای مساحت سطح بالا، پایداری حرارتی و مکانیکی بالا، کارایی مناسب و هم‌چنین قابلیت احیاء مجدد در حذف رنگ‌‌های اسیدی می‌باشد.