جاذب گازهای CO2و N2

ظرفیت­ جذب گازهای CO2 و N2 بر روی جاذ ب­های تبادل کاتیون شده به وسیله روش حجم سنجی در دماهای مختلف انداز ه­گیری شد. ظرفیت­ جذب جاذب­ های زئولیتی تبادل کاتیون شده متناسب با قطبیت کاتیون موجود در ساختار زئولیت می­ باشد. با افزایش دما، ظرفیت جذب کاهش پیدا می­ کند و بیشترین ظرفیت جذب در 298 کلوین می­ باشد. زئولیت­ های تبادل کاتیون نشده، بیشترین ظرفیت­ جذب و زئولیت­ های تبادل کاتیون شده، بیشترین انتخاب­ پذیری را داشتند. از جمله ویژگی های جاذب می توان به زیست تخریب پذیری و سازگاری، ارزان قیمت بودن، ظرفیت و گزینش پذیری بالا برای حذف گازهای مورد نظر اشاره کرد.