جاذب نانوفیبرلی رنگ های محلول در آب

رنگ ها از اصلی ترین آلاینده های منابع آبی محسوب می شوند. سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن از رنگ ها ساخته و حدود ۱۵ درصد به صورت ضایعات به محیط زیست تحمیل می شود.
نانوفیبریل های ساخته شده می توانند در مدت زمان کوتاهی رنگ های آزو متفاوتی را در غلظت های مختلف نمکی جداسازی نماید.
میزان بهره دهی این فرایند تا ۲۰ برابر بیش از کربن فعال است. این نانو ساختارها زیست سازگار بوده و ساخت و استفاده از آن ها نیاز به هزینه یا دستگاه های پیشرفته ندارد.