تیلر همه کاره

ساخت تیلری که بتواند اکثر کارهای مهم کشاورزی را انجام دهد.