تیبا برد

این خوراک برای مرغهای بومی و کبوتر می باشد