تک سل الکترولایزر غشای پلیمری

لکترولایزر پلیمری یک وسیله الکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن و اکسیژن از آب است.