تکنولوژی بهبود کیفیت و گوگردزدایی

• تولید سوختهای پاک و بدون گوگرد مطابق استانداردهای بین المللی با هدف کاهش آلودگیهای زیست محیطی
• تبدیل برشهای نفتی کم ارزش به محصولات باکیفیت و ارزش افزوده بالا