تکثیر گیاه دارویی خارخسک

خارخسک (Tribulus terrestris)، از گونه‌های مهم خانواده (Zygophyllaceae) است که بذرهای آن دوره خواب نسبتاً طولانی دارد. در مرحله اول مطالعه، به ‌منظور دستیابی به شرایط بهینه شکست خواب و جوانه‌زنی بذر خارخسک، تحقیقی در قالب طرح کاملاً تصادفی و تحت تیمارهای آبشویی، اسید جیبرلیک، سرمادهی و هورمون تیدیازورون مورد بررسی قرار گرفت. در تیمار آبشویی، بیشترین جوانه‌زنی در مدت زمان سه روز با میانگین (22 درصد) حاصل شد که جوانه زنی را به میزان 40 درصد افزایش داد. در تیمار هورمونی اسید جیبرلیک نیز، بیشترین درصد جوانه زنی در غلظت 10 میلی گرم در لیتر با مقدار (5/36 درصد) بدست آمد. هم‌چنین جوانه زنی در دمای 25 درجه‌ی سانتی‌گراد و با 5/1 میلی‌گرم در لیتر هورمون تیدیازورون بیشترین جوانه زنی را باعث شد.