تکثیر در اسارت مارهای سمی

استحصال زهر از مارهای سمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بشر جهت تولید داروهای بسیار ویژه (از جمله داروی ضد انعقاد خون، ترکیبات کنترل کننده سلولهای سرطانی و همچنین آنتی ونوم) است. از سوی دیگر، صید بیرویه از جمعیتهای مارهای سمی در طی چند دهه اخیر سبب شده است تا نگرانیهای عمده ای برای بقاء این جانوران ارزشمند پیش بیاید. لذا برای رفع نیاز کشور به زهر مارهای سمی با ارائه الگوی کاربردی به متقاضیان احداث مراکز تکثیر و پرورش از یک سو و جلوگیری از انقراض مارهای سمی ایران از سوی دیگر، نیاز به کشف تکنیکهای تکثیر و پررش مارهای سمی در اسارت توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران در اولویت قرار گرفته و به گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واگذار شد.
همچنین شناخت ویژگیهای زهر مارها برای پایش بالینی بیماران و درمان موثر مارگزیدگی، مقایسه کیفیت زهر استحصال شده از افعیهای وحشی و پرورشی و مقایسه آنتی ونوم تولید شده از آنها هدف دوم این مطالعه بوده است.