تکثیر درو ن شیشه سلول گیاهی

در شیوه کشت بافت گیاهی، بافت کوچکی از گیاه اصلی اصلاح شده انتخاب می شود. این بافت کوچک در آزمایشگاه و تحت شرایط استریل با تبعیت از قانون شبیه سازی تکثیر می شود. پس از گذراندن مراحل مختلفی، نهایتا در مزرعه روی گیاهان شبیه سازی شده پیوند رقم مطلوب انجام میگیرد و تبدیل به نهال پایه رویشی می شوند. منظور از پایه رویشی یعنی اینکه پایه این نهال ها از طریق کاشت بذر بدست نیامده بلکه به شیوه ازدیاد غیرجنسی یا رویشی تولید شده اند.