تکثیر درون شیشه ای و تولید انبوه گیاه استویا

این طرح با بهره گیری از روشهای نوین تکثیر، کشت صنعتی و استفاده از روشهای کاهش آب مصرفی بوده و با تاکید بر کشاورزی پایدار انجام حواهد شد.
با توجه به عدم توجه به مبحث گیاهان دارویی در استان سیستان و بلوچستان و ضعف توسعه سطح زیر کشت انواع گیاهان دارویی و شاخص منطقه، این طرح برای اولین با در سطح قابل توجه در استان اجرا خواهد شد . علاوه بر تامین نهاده های مربوط به تولید گیاهان دارویی و فروش آن قابلیت رقابت پذیری با تولیدات سایر استانها را نیز حواهد داشت