تکثیر درون شیشه‌ای تمشک فرنگی (Rubus idaeus)

با استفاده از کشت بافت گیاهی در شرایط درون شیشه ای می توان گیاهان تمشک فرنگی را سریع تر و با تعداد بیشتری در مقایسه با روش سنتی تولید نمود.
گیاهان تکثیر شده در شرایط درون شیشه ای عاری از بیماری بوده و همانند گیاه مادری هستند.