توپنگ

طراحی و تولید صنعتی محصول ، کوتینگ ویژه محصولات با استاندارد کودک ، پرداخت ویژه سطوح قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی ، بهبود هماهنگی چشم و دست ، آموزش رنگ ها ، سرگرمی مفرح