تونل آب سطح آزاد

برای انجام تست‌های آزمایشگاهی از یک تونل سطح آزاد استفاده می‌شود و برای اندازه‌گیری نیروها و گشتاورهای هیدرودینامیکی وارد بر پروانه، از یک دینامومتر پروانه دو مولفه‌ای استفاده می‌شود. این دینامومتر قابلیت اندازه‌گیری نیروهای تراست و گشتاور را در زوایای مختلف انحراف شفت، زاویه یاو، ضریب پیشروی و نسبت مغروقیت دارد.