توموگرافی صنعتی با چشمه رادیوکتیو

در این روش آشکارساز و چشمه در یک طرف جسم قرار می گیرند، لذا آشکارساز به جای فوتون های عبوری فوتونهای پراکنده شده را ثبت
می کند. می توان با تنظیم زاویه دید آشکارساز و چشمه، اطلاعاتی از هر نقطه از ماده بدست آورد. توموگرافی کامپیوتری) (CTبوسیله پراکندگی کامپتون