تولیـــد تایروزیناز از قارچ خوراکی

آنزیم تایروزیناز قادر به اکسید کردن ترکیبات فنلی می باشد. از اینرو در صنایع غذایی، عملیات آزمایشگاهی متعدد و مختلف، تهیه دارو و از بین بردن آلاینده های فنلی در محیط های آبی کاربرد دارد.
در این فناوری از یک منبع طبیعی و سالم (قارچ خوراکی) به عنوان منبع غنی از این آنزیم استفاده می شود. آنزیم بدست آمده از این فناوری در درصدهای مختلف از خلوص با قدرت آنزیمی بسیار بالا برای کاربردهای مختلف می تواند استفاده شود.
این فناوری مبتنی بر روشی ارزان، سالم و با بازده بسیار بالا می باشد. فناوری مذکور در ایران تا کنون عرضه نشده است و محصول آن می تواند علاوه بر صنایع درخواست کننده برای مقاصد مطالعاتی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
شایان ذکر است از تایروزیناز برای ساخت حسگرهای زیستی اندازه گیری فنل و همچنین مطالعات درمان سرطان پوست و ساخت داروی ضد پارکینسون استـفاده می شود.