تولید BaSo4 با اندازه کمتر از 200nm

دارای مصارف پزشکی، در خمیر باتری و صنایع رنگ