تولید گیاهچه های رز و گل محمدی از طریق ریزازدیادی

مهمترین تکنیک در ریزازدیادی رز تکثیر نواحی مریستمی است که در آن از جوانه¬های انتهایی یا قطعات گره حاوی جوانه جانبی برای تکثیر شاخه (بدون مرحله کالوس¬زایی) استفاده می¬کنند.
پروتکل تکثیر رز به¬شیوه «ریزازدیادی» شامل چند مرحله است که به شرح زیر بیان می¬شود:
الف: شروع کشت استریل
ب: شاخه¬زایی
ج: ریشه¬زایی ریز شاخه¬ها
د: سازگاری و انتقال آنها به خاک