تولید کود بیولوژیک

معرفی باکتری Streptomyces pratensis جهت توسعه کود بیولوژیک به منظور افزایش شاخصهای رشدی و عملکردی گیاه خیار تحت شرایط تنش زیستی ناشی از قارچ Botrytis cinerea.
تولید این باکتری به عنوان کود بیولوژیک باعث کمتر استفاده و یا حتی استفاده نشدن سموم و کودهای شیمیایی میشود.
این باکتری باعث افزایش حجم و اندازه ریشه،تعداد برگ،تعداد گل،تعداد میوه و … میشود.
طریقه مصرف:ازودن این باکتری به خاک.
این باکتری از خاک گرفته میشود و به خاک داده میشود.