تولید کلاژن نوع 1 و محصولات مبتنی بر آن

کلاژن نوع ۱ مستخرج از دم موش و فرآورده های مبتنی بر آن بر مبنای فناوری ایجاد شده در آزمایشگاه مهندسی پروتئین با نوآوری در بازده استخراج و درجه خلوص بالا برای بکارگیری در تحقیقات پایه ای و بالینی تولید شده است. کلاژن جامد و محلول کلاژنی تولید شده و فناوری آن در آزمایشگاه مربوطه وجود دارد و قصد داریم در ادامه کار، فناوری تولید کیت کلاژنی، فلاسک ها و پلیت های کشت سلولی Coat شده با کلاژن، فلاسک ها و پلیت های کشت سلولی Coat شده با نانوالیاف کلاژنی را تهیه کنیم.