تولید چرخدنده و فروشگاه اینترنتی فروش چرخدنده

در کشور ما متاسفانه هیچ سایت جامعی وجود ندارد که بتوان چرخدنده دلخواه و مورد نیاز را از آن تهیه نمود.
بطور مثال شما اگر بخواهید یک چرخدنده با مدول 1.5 و تعداد دندانه 22 را تهیه کنید نمیتوانید براتی آنرا پیدا کنید.
بنابر این ما سایتی ایجاد خواهد کرد و این سایت پنلی خواهد داشت که بتوان در آن رنج گسترده های از چرخدنده ها را بر اساس مدوا، قطر خارجی ، تعداد دندانه و … مشاهده وانتخاب کرد( درست مشابه قسمت تولباکس نرم افزار سالید ورکس).
ساخت و تولید چزخدندها بر عهده ما میباشد که توسط دستگاه مخصوص که طراحی کرده ایم تولید خواهد شد.