تولید چدن نشکن متخلخل با استفاده از گوی های توخالی

در این فناوری، چدن نشکن متخلخل یا فوم چدن نشکن با استفاده از گوی های توخالی فولادی تولید شده است. به بیان دیگر، گوی های توخالی فولادی درون قالب ریختگی قرار داده شدند و سپس ریخته گریی مذاب چدن نشکن (حاوی منیزیم به عنوان کروی ساز) صورت گرفت. پس از سرد شدن و انجماد، قطعات چدن نشکن متخلخل که تخلخل ها توسط گوی های توخالی فولادی ایجاد شده اند، تولید شدند. ارزیابی های ریزساختاری، تعیین درصد تخلخل و تعیین رفتار فشاری مورد مطالعه قرار گرفت.