تولید پودر لیتیم، نرمال-بوتیل لیتیم

• پودر لیتیم برای سنتز ترکیبهای آلی لیتیم )سنتز ترکیبهای آلی- فلزی(، بازهای آلی بسیار فعال، واکنشهای تبادل فلز- هالوژن، به عنوان احیاکننده بسیار قوی درواکنشهای شیمیایی
• نرمال- بوتیل لیتیم و ترشیو- بوتیل لیتیم به عنوان واکنشگر وماده اولیه برای سنتز بسیاری از ترکیبهای آلی و آلی- فلزی،کاربرد به عنوان بازهای آلی بسیار فعال در واکنشهای شیمیایی، آغازگر در برخی از واکنشهای پلیمریزاسیون، واکنشگر مبادله هالوژن با لیتیم