تولید پروتئین نوترکیبDT-دیافوراز

پروتئین نوترکیب dt-دیافوراز به منظور استفاده در کیت های تشخیص بیماری فنیل کتونوریا و کیت های سنجش قندهای مختلف از قبیل فروکتوز، سوربیتول، گلوکز و غیره تولید شد.