تولید پروب Annexin V -FITC

در این فناوری شرایط تولید پروتئین نوترکیب آنکسین بهینه سازی گردید و در نهایت جهت تولید پروب مربوطه ترکیب فلورسنت FITC به پروتئین مورد نظر کانژوگه گردید