تولید و فرآوری بذر پنبه با کودها و محرک های زیستی

ارزیابی کلی از وضعیت حاصلخیزی خاک مورد کشت پنبه و پتانسیل بخش کشاورزی کشور نشان می­دهد که سطح زیرکشت و زمین­های موجود کشاورزی چندان توسعه­پذیر نیستند و تأمین حجم عمده­ی نهاده­های کشاورزی از جمله بذر و کود مورد نیاز این بخش نیز در شرایط فعلی کشور به صورت واردات وجود ندارد. در این شرایط بهترین راه مقابله با این بحران، تلاش برای تولید و به کارگیری کودها و محرک های زیستی به ویژه از ضایعات کشاورزی و صنعتی و به کارگیری آنها در مرحله تولید و فرآوری بذر پنبه (به صورت پوشش دارکردن و یا ایجاد پلیت) می باشد. این فعالیت علاوه بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی با افزایش کارایی و جذب آنها موجب بهبود جوانه زنی و تولیدات پنبه در کشور خواهد شد. چراکه سالیانه مبالغ زیادی ارز برای ورود بذور خارجی از کشور خارج میشود