تولید واکسن چهارظرفیتی بیماری تب برفکی

هدف اصلی واکسنهای دامی پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی میباشد. بیماری تب برفکی یک بیماری بهشدت مسری در حیوانات زوج سم است که خسارات اقتصادی زیادی ایجاد می کند.