تولید واکسن تب برفکی بر پایه یاور روغنی

تب برفکی یا بیماری دهان و پا از جمله مهمترین بیماری¬های مسری گاوها است که باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می¬گردد. هدف از این پژوهش بررسی امکان جایگزینی ژل هیدروکسی آلومینیوم با یاور روغنی در تولید واکسن تب برفکی بود