تولید نوترکیب فاکتور رشد اپیدرمی انسانی

در این فناوری کلیه مراحل مهندسی سویه باکتریائی تولید کننده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی با موفقیت به انجام رسیده است و و سویه حاصل با کارائی بسیار مناسب فاکتور مورد نظر را که از فعالیت مناسبی هم برخوردار می باشد تولید می نماید