تولید نمک پررنات پتاسیم با خلوص بسیار بالا

نمک پررنات پتاسیم از غبار تشویه مولیبدنیت در کارخانه های تولید فرومولیبدن تولید می شود. در روش جدید، با قیمت تمام شده بسیار کم و راندمان بالا، نمک با خلوص بسیار بالا تولید می شود