تولید نانو ذرات مس

نانوذرات مس طی سالیان اخیر به¬دلیل کاربردهای آن در زمینه¬های مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. کاربردهای نانوذرات مس ناشی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن است. برای تولید نانوذرات مس از روش¬های مصنوعی مختلفی استفاده می¬گردد، که در این بین روش سنتز سبز به¬دلیل دوست داربودن محیط زیست و عدم استفاده از مواد شیمیایی در کانون توجه قرار دارد و همچنین روش شیمیایی تر به دلیل آسان بودن و در دسترس بودن مواد مصرفی بسیار کاربرد دارد. در این روش¬ها از نمک ها و منابع مختلف مس به صورت خالص برای تولید نانوذرات مس استفاده می¬شوند ولی محلول الکترولیت قوی مس بدست آمده از مرحله SX مجتمع مس سرچشمه به¬دلیل خلوص بالای مس و همچنین دسترسی آسان و کم هزینه بودن آن، برای تولید نانوذرات مس بسیار مناسب است.