تولید نانو ذرات آهن از محلولهای معدنی

به کارگیری نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی، گزینه مناسبی برای حذف فلزات سنگین از آب‌های زیرزمینی و پساب‌های معدنی محسوب می‌شود. سرب یکی از خطرناک‌ترین فلزات سنگین بوده که در پساب صنایع مختلفی همچون رنگ، تولید باتری و چاپ وجود دارد و باعث آسیب شدید به کلیه، کبد و مغز می‌گردد. بنابراین حذف فلز سرب پیش از تخلیه فاضلاب این صنایع، امری ضروری می‌باشد. در این تحقیق نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی از محلول رافینیت مجتمع مس سرچشمه به روش‌های کاهش شیمیایی با استفاده از سدیم بورهیدرید و روش سنتز سبز با استفاده از چای سبز سنتز شدند. خصوصیات نانو ذرات آهن سنتز شده توسط آنالیزهای XRD، FESEM و EDX مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی پیک‌های بدست آمده از آنالیز XRD سنتز صحیح نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی به هر دو روش شیمیایی و سبز را نشان داد. اندازه میانگین کریستالی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش‌های شیمیایی و سبز ، با استفاده از رابطه دبای شرر به ترتیب در حدود ۶۸/۱۲ و ۴۵ نانومتر محاسبه گردید.