تولید نانوپودر سولفید مس از محلول مس دار

تولید نانوذرات سولفید مس از محلول باردار مس خروجی از بیوهیپ های کم عیار