تولید نانوذرات منیزیا

اکسید منیزیم یا منیزیا یک ماده معدنی جاذب زطوبت در هوا و سفید رنگ می باشد. این ماده به عنوان یک سیستم الگو برای بررسی خواص ارتعاشی کریستال ها به کار می رود و به عنوان یک ماده نسوز شناخته می شود به این معنی که در دماهای بالا از نظر فیزیکی و شیمیایی پایدار می باشد.