تولید نانوذرات آلبومین جهت دارورسانی

تولید نانوذرات پروتئینی مشتق شده از آلبومین سرم گاوی جهت حمل داروهای بیماریهای مزمن از جمله سرطان امری لازم به نظر می رسد. از آنجا که این نانوذرات زیست سازگار و زیست تخریب پذیر هستند و نیز از لحاظ تولید مواد اولیه مقرون به صرفه تر از پروتئین های انسانی است، می تواند به عنوان جایگزین آنها در تولید حامل داروها مورد استفاده قرار گیرد. از این حیث تهیه و شناسایی این نانوذرات موردتوجه محقیق و صاحبان صنایع دارویی قرار گرفته است.