تولید مکمل دامی

شکل گیری ساختار یک اسب موفقیت آینده آن را پیش از به دنیا آمدن ایجاد می‌کند. تضمین رشد آینده کره اسب‌ها، به تغذیه میزان متعادل و صحیحی از مواد معدنی کمیاب و آمینواسیدها تا زمان بلوغ بستگی دارد. تولید مکمل اختصاصی دام اسب جهت رشد استخوان کره در بدن مادیان، افزایش نرخ باروری، ترمیم ترک های سم اسب می باشد.