تولید مواد نانو

تولید نانو ذرات بر پایه سیلیس که کاربردهای گسترده ای در صنعت لاستیک، تایر، رنگ و پوشش، سیمان و چسب و پایه کاتالیست دارد.