تولید منعقدکننده (فلوکولانت) پسابهای صنعتی

یکی از مهمترین بخش ها در کارخانه جات صنعتی سیستم تصفیه پساب آنها میباشد. مواد منعقد کننده (فلوکولانت) برای این منظور استفاده میشوند که یکی از مهمترین آنها پلی آکریل آمید میباشد.
پلی اکریل آمید یک ماده پلیمری سفید رنگ بوده که به شکل پودر تهیه می شود. این ماده زیست سازگار بوده و به دلیل قیمت مناسب در صنعت به سرعت جایگزین پلی آلومینیم کلراید و سایر منعقدکننده ها شده است.
در حال حاضر قسمت اعظم فلوکولانت مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود. تولید این ماده از مواد اولیه نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمی دارد که با توجه به نیاز مبرم و مداوم صنایع کشور طرح تولید آن را موجه میسازد.