تولید محصول سنگ جواهراتی توپاز آبی لندنی

با توجه به اینکه امکانسنجی عملیات بهبودبخشی رنگ سنگ های جواهراتی و بویژه سنگ توپاز با استفاده بیم نوترون های سریع راکتور تحقیقاتی تهران در فاز تحقیقاتی با موفقیت به انجام رسید، بنابراین پروژه تجاری سازی این برنامه و انجام امکان سنجی های جدید برای بهبودبخشی برخی دیگر از سنگ های جواهراتی با استفاده از بیم نوترون و گامای راکتور تهران آغاز شد.