تولید لوازم جانبی پوشاک با استفاده از منابع طبیعی

لی از جمله گیاهانی است که خود بخود رشد کرده و نیاز به مراقبت ویژه‌ای ندارد و در کنار مرداب‌ها نیز به راحتی قابل تهیه است بهترین محل برای نگهداری گیاه خشک شده لی، پشت‌بام خانه‌های روستایی است. حصیربافی از جمله صنایع دستی بومی گیلان است که در تولید آن از مواد اولیه طبیعی استفاده می گردد. حصیرهای ساخت گیلان و سایر نواحی شمال ایران طرح های هندسی دارند که از بافت لی طبیعی پدید می آیند. با توجه به اینکه نقوش به دست آمده بدون جای دوخت یا محل اتصال هستند، نیاز مبرم به فناوری رسم این طرح ها به صورت سه بعدی توسط نرم افزارهای کامپیوتری از جمله نرم افزار Matlab احساس میشود تا بافنده با استفاده از خروجی طرح نهایی نرم افزار بتواند ارزش فروش و زمان بافت آن را به طور نسبی محاسبه نماید. حصیربافی و سبدبافی از صنایع دستی و خانگی بسیار رایج در استان گیلان است. با توجه به دامدار بودن نیمی از مردم روستایی استان، چرم طبیعی هم به عنوان یک منبع طبیعی در دسترس به وفور موجود است. لذا با نگاهی اجمالی به شواهد وهدفمند کردن امکانات موجود به راحتی می توان گامی موثری برای اشتغال ورونق تولید مردم منطقه برداشت.