تولید فوم های فولادی به روش متالورژی پودر

در این فناروی، فوم های فولادی به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانه های اوره به عنوان پر کننده فضا تولید می شوند. مراحل تولید شامل ۱) تهیه مخلوط پودری (آهن، کربن و افزودنی ها)، ۲) پوشش دادن دانه های اوره توسط مخلوط پودر، ۳) فرآیند فشردن توسط پرس هیدورلیک درون یک قالب فولادی، ۴) فرآیند انحلال اوره ها توسط آب مقطر، ۵) تف جوشی یا زینترینگ در دما، زمان و محیط مناسب به منظور تولید فوم های فولادی می باشد. فوم های تولیدی دارای مقادیر گوناگونی از تخلخل هستند که در صورتی که نسبت اوره به مخلوط پودر از لحاظ وزنی تقریباً برابر باشد، میزان تخلخل (وابسته به مقدار فشار در فرآیند فشردن) می تواند بین ۶۰ تا ۸۰ درصد تغییر کند.